Nyelvi előkészítő és gimnáziumi sportosztály (5 évfolyamos, 2 osztály)

Kódszámok:

 • angol 003
 • német 004

A képzési idő 5 év, a nyelvi előkészítő osztályt automatikusan követi a 4 éves gimnáziumi sportképzés.

A felvétel feltétele a 8. osztály elvégzését tanúsító bizonyítvány és a sikeres felvételi vizsga, valamint az alkalmassági vizsga, ahol az alapvető sport készségeket mérjük.

Iskolánk a 20/2012. EMMI rendelete alapján a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli felvételi vizsgát szervez magyar nyelvből és matematikából. A vizsgára jelentkezés határideje 2016. december 9. (A jelentkezés történhet az általános iskolán keresztül vagy közvetlenül az iskola címére eljuttatva.)

A felvételi vizsga időpontja 2017. január 21. (szombat) 10:00 óra. A felvételi vizsga eredményéről 2017. február 9-ig értesítjük a tanulókat. A pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2017. január 26. (csütörtök) 14:00 óra, amelyen azok a tanulók vehetnek részt, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak megjelenni.

Felvételi pontok és számításuk

A gimnázium 9. osztályába felvételi vizsgával lehet bekerülni.

A központi írásbeli felvételi eljárásban két tantárgyból: matematika és magyar nyelvből vizsgáznak a tanulók. A felvételi pontszámok 25 %-át az általános iskolából hozott jegyeik alapján (hozott pontok), 50 %-át a felvételin a jelzett tantárgyakból elért eredményeik alapján, 25 %-át a sportban elért eredmények és a fizikai és sport alkalmassági vizsga alapján kapják a tanulók (szerzett pontok).

Hozott pontok: az általános iskola 7. év végi, valamint a 8. osztály félévi magyar nyelv és magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, testnevelés jegyek. Tantárgyanként maximum 10 pont szerezhető, így az általános iskolából maximum 50 pontot lehet hozni. Felvételi pontként a két tanévben szerzett érdemjegyek összegének fele, vagyis maximum 25 pont szerezhető.

Szerzett pontok: a két tantárgyból az írásbeli felvételin elért pontszám. Mindegyik tantárgyból maximum 50 pont érhető el. Az írásbeli pontok számítása: a két írásbelin elért százalékok átlagának a fele.

Mindezek mellett az iskola testnevelésből – a 20/2012. EMMI 28. § (1) bekezdés értelmében – sportegészségügyi és fizikai alkalmassági vizsgát szervez. Ezen maximum 15 pont szerezhető.

Pontok számítása:

Hozott pontok Szerzett pontok
Tantárgyak jegyei
pl. magyar nyelv és irodalom: 4+4 = 8
matematika: 5+4 = 9
történelem: 5+5= 10
idegen nyelv: 4+5= 9
testnevelés= 5+5= 10
felvételi pont: 8+9+10+9+10= 46/2= 23 pont
(max. 25 pont)
Írásbeli felvételi eredménye
pl. magyar nyelv: 38 pont
matematika: 42 pont
felvételi pont: 38 + 42= 80/2= 40 pont
(max. 50 pont)
sportegészségügyi és fizikai alkalmassági vizsga
(max. 15 pont)
versenyeredmények
(max. 10 pont)

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében az esélyegyenlőség elvét az intézmény minden esetben érvényesíti. Amennyiben a tanuló élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésben biztosított jogával, a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmét és a szakértői bizottság véleményét. Az igazgató dönt a kérelemről, döntését határozatba foglalja. A határozat tartalmazza az írásbeli vizsga során a tanuló által igénybe vehető kedvezményeket.

A sportversenyen elért helyezések figyelembe vétele a következők szerint történik:

Versenyek Pontok
nemzetközi verseny (szakszövetségi szervezéssel) 1-10. helyezés.
A tanuló mentesül a sport alkalmassági vizsga alól.
25 pont
országos verseny I-III. helyezés 10 pont
megyei verseny I-III. helyezés 5 pont
igazolt sportoló 3 pont
NB I. vagy azzal egyenértékű bajnokság 5 pont
NB II. vagy azzal egyenértékű bajnokság 4 pont
NB III. vagy azzal egyenértékű bajnokság 3 pont
NB III. alatt 2 pont
Válogatottság 5 pont

Egyéni sportágnál az igazolás NB I-nek felel meg.

A versenyeredmények közül a legmagasabbat vesszük figyelembe, az így szerezhető pontok összege maximum 10 pont lehet.

Pontazonosság esetén, a következő sorrendben vesszük figyelembe az egyéb körülményeket:

 1. előnyt élvez az egyesületben sportoló tanuló,
 2. sportfelvételi eredménye,
 3. központi felvételi eljárásban szerzett pontszám,
 4. szociális helyzet.

Amennyiben a tanuló a központi felvételi vizsgát önhibáján kívül nem írta meg (pl. egyesületet vált és a korábban megjelölt, választott iskola nem kéri a központi felvételi eredményét) az egyesülettel való egyeztetés után a hozott pontok kerülnek duplázásra. Ugyanez érvényes arra a tanulóra, aki a tanulmányait nem Magyarországon végezte.

A képzés szerkezete

1) Nyelvi előkészítő évfolyam

A nyelvi előkészítő évfolyamon a tanév során két idegen nyelvet tanulnak a tanulók – az első idegen nyelvet angolt vagy németet heti 14 órában, a második idegen nyelvet heti 4 órában -, heti 3 órában informatikát, és a fennmaradó 10 %-ban alaptantárgyakat, magyar nyelv és irodalmat, matematikát.

A választott nyelvből a tanév végén házi vizsgát kell tenni a tanulóknak.

Az idegen nyelvi előkészítő osztály köznevelési típusú sport gimnáziumi képzéssel folytatódik.

2) Köznevelési típusú sportiskola

A képzés során az órarend kialakításánál sarkalatos szempont, hogy a tanulók az edzéseken részt tudjanak venni. Mindezek mellett emelt óraszámban testnevelés (sport) tantárgyból elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek, felkészülve a testnevelés érettségi vizsgára. A tanulók a képzés során megállapodás alapján szakági edzéseken vesznek részt. Ezért a tanulók iskolai keretek között heti 3 testnevelés, illetve sportelméleti órán vesznek részt. A sportiskola tanterve a köznevelési típusú sportiskolai kerettantervre épül és a szakmai elméleti és gyakorlati képzés kiegészül a Magyar Olimpiai Bizottság sportági ismereteket tartalmazó blokkjával.

A fizikai állóképesség, testi fejlődés elősegítésére tanulóinknak átlag heti 1 órában órarend szerinti úszásoktatást tartunk a nyelvi előkészítő és a kilencedik évfolyamon.

Az iskola együttműködési megállapodással rendelkezik a következő klubokkal:

 • asztalitenisz – Veszprémi Asztalitenisz SE
 • atlétika – Veszprémi Egyetemi Sportklub (VEDAC)
 • futsal – Futsal Club Veszprém
 • kerékpározás – Veszprémi Kerékpáros Egyesület
 • kézilabda – Telekom Veszprém, Veszprém
 • kézilabda – Alba Regia Kézilabda SE
 • kosárlabda – Veszprémi Kosárlabda Egyesület
 • labdarúgás – Veszprémi FC Utánpótlás Sport Egyesület (VFC USE)

A 11-12. évfolyamon fakultációs keretben, közismereti tárgyakból emelt szintű érettségire készítjük fel a tanulókat.

Az érettségi vizsga tantárgyai: magyar nyelv és irodalom; matematika; történelem; idegen nyelv; egy szabadon választott vizsgatárgy.