Általános gimnáziumi osztály (4 évfolyamos, 1 osztály)

Kódszám: 0001

Telephely kódja: 001

A képzési idő 4 év. A cél, hogy a belépéskor határozott továbbtanulási preferenciával nem rendelkező tanulók a 12. évfolyam végén az általuk választott felsőoktatási képzésben tovább tudjanak tanulni. Ennek érdekében a képzés során a gimnáziumi kerettanterv alapján készülő helyi tantervben a matematika, I. idegen nyelv és történelem oktatása magasabb óraszámban folyik. A 10. év végén két tantárgyból kötelezően emelt óraszámú érettségi felkészítést kell választani. Ebből a két tárgyból az iskola az emelt szintű érettségire felkészít.

A felvétel feltétele a 8. osztály elvégzését tanúsító bizonyítvány és a sikeres felvételi vizsga.

Iskolánk a 20/2012. EMMI rendelete alapján a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli felvételi vizsgát szervez magyar nyelvből és matematikából. A vizsgára jelentkezés határideje 2020. december 4. (A jelentkezés történhet az általános iskolán keresztül vagy közvetlenül az iskola címére eljuttatva.)

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében az esélyegyenlőség elvét az intézmény minden esetben érvényesíti. Amennyiben a tanuló élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésben biztosított jogával, a jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmét és a szakértői bizottság véleményét. Az igazgató dönt a kérelemről, döntését határozatba foglalja. A határozat tartalmazza az írásbeli vizsga során a tanuló által igénybe vehető kedvezményeket.

A felvételi vizsga időpontja 2021. január 23. (szombat) 10:00 óra. A felvételi vizsga eredményéről 2021. február 8-ig értesítjük a tanulókat. A pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2021. január 28. (csütörtök) 14:00 óra, amelyen azok a tanulók vehetnek részt, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak megjelenni.

Felvételi pontok és számításuk

A tanuló a központi felvételi eljárásban szerzett anyanyelvi és matematikai feladatlap százalékos eredményeinek és a tanulmányi eredmények alapján kerülnek besorolásra. Mindkét rész 50%-os súllyal szerepel. A központi felvételiből maximum 50 pont, a 7. év vége 8. félév pontjaiból maximum 50 pont szerezhető.

A bizonyítványból figyelembe vett eredmények: matematika, magyar, történelem, idegen nyelv, választott tárgy, melyet a tanuló két évig legalább átlag 1,5 órában tanult. (pl. 1 év heti 2 óra és 1 év heti 1 óra megfelelő). Amennyiben a tanuló nem jelöli választását, az iskola automatikusan a tanuló számára legkedvezőbbet veszi figyelembe.

Hozott pontok Szerzett pontok
Tantárgyak jegyei (7., 8.)

pl. magyar nyelv és irodalom: 4+4 = 8

matematika: 5+4 = 9

történelem: 5+5= 10

idegen nyelv: 4+5= 9

testnevelés= 5+5= 10

felvételi pont: 8+9+10+9+10= 46 pont (max. 50 pont)

Írásbeli felvételi eredménye

pl. magyar nyelv: 38 pont

matematika: 42 pont

felvételi pont: 38 + 42= 80/2= 40 pont (max. 50 pont)

Pontazonosság esetén, a következő sorrendben vesszük figyelembe az egyéb körülményeket:

  1. központi felvételi eljárásban szerzett pontszám,
  2. szociális helyzet.

A képzés szerkezete

A tanulók a négy évfolyamos gimnáziumi kerettantervnek megfelelően közismeretei és természettudományos tantárgyakat tanulnak, két idegen nyelv (angol, német) tanulása kötelező. A választott első nyelv óraszáma a képzés során heti 4 óra, a második nyelvé heti 3 óra (9-12. évfolyam).

A 11-12. évfolyamon fakultációs keretben, közismereti tárgyakból emelt szintű érettségire készítjük fel a tanulókat.

Két fakultáció választása kötelező a 11. évfolyamtól: az egyik kötelezően a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv tantárgyak közül. A másik informatika, biológia, földrajz, testnevelés, kémia tantárgyak közül.

Az érettségi vizsga tantárgyai: magyar nyelv és irodalom; matematika; történelem; idegen nyelv; egy szabadon választott vizsgatárgy.