Osztályozó vizsga

Osztályozó, javító, pótló, különbözeti vizsga

Ezek a tanulmányok alatti vizsgák a jogszabályi előírásoknak megfelelően (20/2012. EMMI 64-65. §) a helyi tantervek követelményei szerint folynak.

Az osztályozó vizsgát a tanév során az I. félévnél január hónapban, a II. félévben május végén vagy június első két hetében és augusztus utolsó hetében szervezzük meg.

A javítóvizsga augusztus utolsó hetében, különbözeti vizsga – egyéni elbírálás alapján – ezektől eltérő időpontban is szervezhető. Itt a vizsgaidőszakot a vizsgát megelőző három hónapon belül kell kijelölni.

Osztályozó vizsgák tervezett időpontjai:

  • október 09.: előrehozott érettségit tevő tanulóknak (őszi vizsgaidőszakban)
  • január 10-12: egyéni tanrendes tanulóknak (jegy hiány vagy hiányzás miatt)
  • március 25-április 18.: osztályozó vizsga végzősöknek, előrehozott érettségit tevőknek
  • június 13-14.: évvégi osztályozó vizsgák (egyéni tanrend, jegyhiány, hiányzás)

A vizsgabizottságot az igazgató jelöli ki. A tanulmányok alatti vizsgák követelményei a Pedagógiai Programunk mellékletét képező helyi tanterv tantárgyi követelményeivel egyeznek meg, kivéve, ha a sajátos nevelési igény mást nem indokol.

A vizsgák részei: írásbeli és szóbeli, csak gyakorlati. A vizsgabizottság döntése alapján, ha a tanuló tudása legalább elégségesre értékelhető nem kötelező a szóbeli vizsga, kivéve a kötelező érettségi vizsgatárgyakat. A vizsgarészek együttesen kerülnek értékelésre.

Az értékelés a tantárgyi követelmények, munkaközösségi gyakorlat szerint történik.

Tantárgy Vizsgarészek
Biológia írásbeli, szóbeli
Digitális kultúra írásbeli, szóbeli
Ének-zene írásbeli, szóbeli
Emberismeret és etika írásbeli, szóbeli
Filozófia írásbeli, szóbeli
Fizika írásbeli, szóbeli
Földrajz írásbeli, szóbeli
Idegen nyelv írásbeli, szóbeli kötelező
Kémia írásbeli, szóbeli
Magyar nyelv és irodalom írásbeli, szóbeli kötelező
Matematika írásbeli, szóbeli kötelező
Mozgókép- és médiaismeret írásbeli, szóbeli
Testnevelés gyakorlati
Testnevelés elméleti tárgyak írásbeli, szóbeli
Történelem írásbeli, szóbeli kötelező
Vizuális kultúra, művészetek írásbeli, szóbeli

A választott érettségi vizsgatantárgyból a szóbeli vizsga kötelező.

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát, vagy összesen a 250 órát meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható.

A tanuló érdemjeggyel akkor értékelhető, ha a témazáró dolgozatok több, mint 50%-át megírta, és a szükséges számú jeggyel rendelkezik.

A nevelőtestület, (amennyiben méltányolható körülmény nem merül fel) az osztályozó vizsga letételét csak abban az esetben engedélyezi, ha a tanuló igazolatlan mulasztása a 20 tanórát (késésekből számított igazolatlan hiányzásokkal együtt) nem éri el.

Témakörök

Tantárgy 9/Ny. évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam
Állampolgári ismeretek I.-II. félév
Biológia /
Természettudomány
I.-II. félév I.-II. félév I.-II. félév
Digitális kultúra I. félév
II. félév
I. félév
II. félév
I. félév
II. félév
I. félév
II. félév
Ének-zene I. félév
II. félév
I. félév
II. félév
Fizika I.-II. félév I.-II. félév
Földrajz /
Természettudomány
I.-II. félév I.-II. félév I. -II. félév
Idegen nyelv

1. idegen nyelv:

angol I.-II. félév

német I.-II. félév

2. idegen nyelv:

angol I.-II. félév

német I.-II. félév

spanyol I.-II. félév

1. idegen nyelv:

angol I.-II. félév

német I.-II. félév

2. idegen nyelv:

angol I.-II. félév

német I.-II. félév

spanyol I.-II. félév

1. idegen nyelv:

angol I.-II. félév

német I.-II. félév

2. idegen nyelv:

angol I.-II. félév

német I.-II. félév

1. idegen nyelv:

angol I.-II. félév

német I.-II. félév

2. idegen nyelv:

angol I.-II. félév

német I.-II. félév

1. idegen nyelv:

angol I.-II. félév

német I.-II. félév

2. idegen nyelv:

angol I.-II. félév

német I.-II. félév

Kémia I. félév
II. félév
I. félév
II. félév
Magyar nyelv és irodalom I.-II. félév I.-II. félév I.-II. félév I.-II. félév I.-II. félév
Matematika I.-II. félév I.-II. félév I.-II. félév I.-II. félév I.-II. félév
Mozgókép- és médiaismeret I.-II. félév I.-II. félév
Tanulásmódszertan I.-II. félév
Testnevelés I.-II. félév I.-II. félév I.-II. félév I.-II. félév I.-II. félév
Testnevelés elméleti tárgyak I. félév
II. félév
I. félév
II. félév
I. félév
II. félév
I. félév
II. félév
Történelem I.-II. félév I.-II. félév I.-II. félév I.-II. félév
Vizuális kultúra I. félév
II. félév
I. félév
II. félév